Шумен  20 °CПон, 20- ти Септ.
USD  1.6603 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Реконструират водопроводната система на Шумен

Реконструират водопроводната система на Шумен Източник: ВиК - Шумен

Шумен

Започна изпълнението на работния проект за реконструкция и модернизация на водопроводната система на гр. Шумен. Договорът беше подписан в началото на месец юли т.г. и обхваща изпълнение на инженеринг, включващ работно проектиране,  строителство, доставка на материали и оборудване и авторски надзор на основен ремонт на техническата инфраструктура за водоснабдяване на гр. Шумен. Предвидено е целият проект да бъде завършен за 720 календарни дни. 
Общата стойност на тази работна позиция е в размер на 8 470 215,90 лв (осем милиона четиристотин и седемдесет хиляди двеста и петнадесет лева и деветдесет стотинки) без ДДС  или 10 164 259,08 лв (десет милиона сто шестдесет и четири хиляди двеста петдесет и девет цяло и осем стотинки) с ДДС.
В рамките на проекта за реконструкция и моденизация на водпроводната мрежа на гр. Шумен ще бъдат изпълнени следните основни подобекти:
Реконструкция  и възстановяване на градски магистрален водопровод от напорен водопровод “13000“ до бул. “Ришки проход“, по съществуващо трасе и от там до ул. “Индустриална“, по ново трасе. 
Подмяна на магистрален водопровод от помпена станция  “V- подем“ до напорен водопровод  „2х1500“ – град Шумен“
Основен ремонт на част от трасето на водопровод o125  хранителен, кв. Дивдядово – град Шумен.
„Това са основни елементи от водопроводната инфраструктура на Шумен и тяхната подмяна и рекострукция, заедно със съоръженията по тях, ще подобри чувствително водоснабдяването на града. Ще намалее броят на авариите, а заедно с това, ще намалеят и неотчетените водни количества. За нас това е от изключително значение, тъй като един от приоритетите, които сме си поставили, е да намалим използването на електроенергия, защото цената на електроенергията непрекъснато се повишава, а тя формира около 50% от цената на водата. Подмяната на водпороводите, заедно с изключването на дублиращата мрежа и мерките за енергийна ефективност, са залегнали в дейността ни понастоящем и в дългосрочен план“, каза Жанета Панайотова, управител на ВиК - Шумен. 
Проектът за реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа на гр. Шумен се финансира от Европейски структурни фондове, „Околна среда 2014-2020 г.” по процедура BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура”.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top