Шумен  16 °CПон, 27- ми Юни
USD  1.85845 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Административният съд установи конфликт на интереси при кмета на Никола Козлево

Административният съд установи конфликт на интереси при кмета на Никола Козлево Източник: Инфо Шумен

Област

Производството по административно дело № 9/2022г. по описа на Административен съд – Шумен е образувано по оспорване на Е.В.Р. срещу Решение № РС-15331-21-095 от 24.11.2021г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с което е установено наличие на конфликт на интереси по отношение на Е.В.Р., приложени са последиците от закона и са му наложени глоби в общ размер на 10000 лева и  отнемане на обща стойност 88862.91 лева.
С решение от 18.05.2022г. съдът е приел, че по отношение на Е.Р. е налице установен конфликт на интереси за това, че като кмет на Община Никола Козлево и лице, заемащо висша публична длъжност, в изпълнение на правомощията си е разходвал общински бюджетни средства, представляващи субсидии от бюджета на Община Никола за 2018г., 2019г., 2020г. и 2021г., чрез подписване на 8бр. преводни нареждания от 23.08.2018г., 13.02.2019г., 09.04.2019г., 17.07.2019г., 10.09.2020г., 16.10.2020г., 11.03.2021г. и 05.05.2021г., в полза на Сдружение „Футболен клуб-Община Никола Козлево“, на което от 11.03.2016г. до настоящия момент член на УС е К.В. - син на Е.Р.
С оглед на така установения конфликт на интереси съдебният състав е потвърдил наложената на жалбоподателя глоба в размер на 5000 лева и постановеното отнемане в полза на държавата от Е.Р. на сума в размер на 43170 лв., представляваща получената материална облага, в резултат на установения конфликт на интереси. С решението си съдът счел, че на отнемане в полза на Община Никола Козлево подлежи и сума в размер на 1027.20 лева, съставляваща нетното дневно възнаграждание на Е.Р. на датите: 23.08.2018г., 13.02.2019г., 09.04.2019г., 17.07.2019г., 10.09.2020г., 16.10.2020г., 11.03.2021г и 05.05.2021г. - датите, на които същият е разходвал общински средства в полза на Сдружение „Футболен клуб-Община Никола Козлево“, получено от  деянието породило конфликт на интереси в установения от заключението на вещото лице размер. Отнемането за размера над тази сума – 1027.20 лв. до 1028.16 лв. съдът приел за недоказано, поради което е отменил административния акт в частта му, с която се  отнема в полза на Община Никола Козлево от Е.Р. сума над размера на 1027.20 лв.
С решението си съдът е констатирал също, че по отношение на Е.Р. е налице установен конфликт на интереси и за това, че като кмет на Община Никола Козлево и лице, заемащо висша публична длъжност, е упражнил свои правомощия по служба и като е подписал разходни касови ордери /РКО/, подробно упоменати в решението през периода 2018г.-2021г. по издадени фактури от „Ешрефоглу“ ООД и по този начин в нарушение на закона е разходвал бюджетни средства в полза на посоченото търговско дружество, в което съдружници са неговите синове и свързани с Р. лица – Р.В. и К.В, като последният е и негов управител.
Поради това решаващият състав на съда е посочил, че на Р. правилно е наложена регламентираната в закона глоба в размер на 5000 лева и че закономерно е разпоредено отнемане в полза на Община Никола Козлево от Е.Р. на сума в размер на 16138.17 лв., представляваща полученото от Е.Р. нетно дневно възнаграждение за посочените в решението периоди. Въз основа на неоспорените от страните заключения на вещото лице по назначените експертизи и на наличните доказателства, съдът констатирал, че на отнемане подлежи и реализираната материална облага, възлизаща на 27802.83 лв., определена след приспадане на констатираните от вещото лице несъответствия с реалните суми по фактурите  на „Ешрефоглу“ ООД, а не посочената от административния орган сума от 28528.58 лв. Поради това съдът е отменил оспореното решение в частта му, с която се отнема в полза на държавата от Е.Р. сума над размер на 27 802.83 лв.
Оспорването на Е.Р. в останалата му част е отхвърлено като неоснователно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top