Шумен  9 °CНеделя, 26- ти Март
USD  1.82022 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Две шуменски училища ще бъдат санирани по проект за енергийна ефективност

Две шуменски училища ще бъдат санирани по проект за енергийна ефективност Източник: Община Шумен

Шумен

Оше две шуменски училища ще бъдат санирани за енергийна ефективност. Община Шумен е една от 16-те общини в страната, които имат подписан договор по процедурата BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021г. Проектът, който предстои да се изпълнява, е за подобряване на енергийната ефективност в сградите на Девето основно училище „П. Волов“, кв. „Дивдядово“, Шумен и Основно училище „П. Волов“, с. Мадара.
„Подписахме договора за финансиране с управляващия орган – Министерството на енергетиката и се надявам съвсем скоро да бъде избран изпълнител, за да стартират дейностите и в двете училища. Срокът за изпълнение е 24 месеца“, каза заместник–кметът по образование на Шумен Найден Косев по време на представянето на проекта.
Двете училища ще бъдат изцяло топлоизолирани, ще бъдат премахнати старите отоплителни инсталации на газьол и ще се монтират нови електрически. По-голяма част от енергията за тях ще идва от фотоволтачни панели. Ще се постави и енергоспестяващо осветление. Според направеното енергийно обследване се очаква след въвеждането на тези мерки сметките на двете училища общо да спаднат с общо 122 хил. лв. на година.
Целта е с приложените мерки да бъдат подобрени енергийните характеристики на сградите и те да бъдат трансформирани в сгради с близко до нулево потребление. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 2 млн. 232 398.89 лв. и покрива 100 % от допустимите разходи.
За финансиране по процедурата през миналата година кандидатстваха 51 общини, от които 47 бяха допуснати до етапа на техническа и финансова оценка. От тях 16 общини, сред които и Шумен, получиха одобрение за безвъзмездно финансиране.
Община Шумен подписа договор с Министерството на енергетиката като програмен оператор на Програмата на 30 август 2022 година, а срокът за изпълнение е 24 месеца. Партньор на проекта е МП Енерджи, Кралство Норвегия.


ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ”
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (Програмата) се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Министерство на енергетиката е определено за Програмен оператор (ПО) на Програмата с подписването на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 на 09 декември 2016 г. Програмата се изпълнява в партньорство с Норвежката дирекция „Водни ресурси и енергетика“ (NVE) и Националния енергиен орган на Исландия (ОS).
Основната цел на Програмата е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез постигането на следните резултати:
Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;
Подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините;
Повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.
Подобряването на енергийната ефективност на сградния сектор е един от основните фокуси на представената в края на 2019 г. от Европейската комисия Европейска зелена сделка и има ключова роля за постигането на амбициозната цел за въглеродна неутралност до 2050 г. С обявената от Европейската комисия инициатива „Вълна на обновяване“ на сградния фонд, която има за цел да удвои процента на обновяване на сградите през следващите десет години, така че да се постигне по-висока енергийна и ресурсна ефективност, ЕС предприе решителна крачка за постигане на целите за Зелената сделка.
Благодарение на стратегическото партньорство между Министерството на енергетиката и Дирекцията за водни ресурси и енергия на Кралство Норвегия и Националния енергиен орган на Исландия, Програмата се развива успешно в България. Така през предходния програмен период 2007 – 2014 г. благодарение на изпълнените мерки за енергийна ефективност са спестени близо 72 хил. тона емисии въглероден диоксид и над 5.6 хил. мегаватчаса енергия на годишна база.

Намаляването на въглеродната интензивност и повишаването на сигурността на доставките продължава да бъде основна цел на Програмата и днес. Тя ще бъде постигната чрез повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници, подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините, както и повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност.
Тези резултати имат важна роля за подобряване на енергийната сигурност, за опазване на околната среда, както и за създаване на възможности за икономически растеж и работна заетост.
В съответствие с приоритетите на ЕС за повишаване на енергийната ефективност България поставя енергийната ефективност на първо място и планира да постигне намаляване на потреблението на първична енергия с 27.89% и намаляване с 31.67% в крайно потребление на енергия, спрямо референтния сценарий PRIMES 2007.
Сградите заемат централно място в политиката на ЕС за енергийната ефективност. Постигането на целите за повишаване на енергийната ефективност е стратегически свързано с обновяването на сградния фонд. Подобряването на енергийната ефективност на сградния сектор ще окаже положително въздействие от гледна точка на икономическия растеж и създаването на нови работни места, а спестяването на енергия води и до спестяване на финансови ресурси.
Сградите за обществено обслужване, които се групират с наименование „нежилищни сгради“, имат съществена роля за по-бързо и задълбочено обновяване, тъй като те са с висока степен на видимост в публичния живот. Това стимулира разбирането за ползите от енергийната ефективност при всички крайни потребители на енергия и променя обществените нагласи в подкрепа на цялостния процес на обновяване и поддръжка на сградите.
С поставянето на високата цел за достигане на нормата за сгради с близко до нулево потребление на енергия процедурата „Енергийна ефективност в сгради“ ще допринесе за устойчив и декарбонизиран сграден фонд в България, като ще съчетаят възможностите за оперативната съвместимост на различни технологии за постигане на високи класове на енергийна ефективност и технологии за възобновяема енергия. Постигането на целта на процедурата ще подпомогне изпълнението на изискването на чл. 2а от Директива 2010/31/ЕС, изменена с Директива 2012/844/ЕС, съгласно което обновяването на сградите в държавите-членки трябва да се стреми към постигане на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., като улеснява разходно ефективната трансформация на съществуващите сгради в сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ е специфично насочена към реализиране на подходящи мерки за енергийна ефективност, чрез които сградите ще изпълняват националното определение за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“.
Съгласно § 1, т. 28 от Допълнителните разпоредби на ЗЕЕ:
„Сграда с близко до нулево потребление на енергия” е сграда, която отговаря едновременно на следните условия:
а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради;
б) не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата.“
За целите на проекта Община Шумен изготви енергийни доклади в съответствие както на нормативната уредба за енергийна ефективност, така и на всички условия на програмата по Норвежкия финансов механизъм.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Шумен 23.03.2023 г. 16:50:51 ч.
Шумен 23.03.2023 г. 16:50:51 ч.
Промяна в движението
Top