Шумен  9 °CСряда, 14- ти Април
USD  1.63476 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Община Нови пазар обяви конкурс за Директор на ЦНСТ №2 ДУ

Община Нови пазар обяви конкурс за Директор на ЦНСТ №2 ДУ Източник: Инфо Шумен

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Нови пазар на основание чл. 89 от Кодекса на труда и Заповед № 272/22.03.2021 г. на кмета на общината

О Б Я В Я В А:
КОНКУРС за незаетата длъжност при Община Нови пазар – Директор на Център за настаняване от семеен тип №2 за деца с увреждания (ЦНСТ№2ДУ), Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания (ЦНСТМУ) и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) – гр.Нови пазар по трудово правоотношение при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността.
1.1. Минимални изисквания:
– Образователно – квалификационна степен : магистър или бакалавър по специалности от хуманитарен профил.
– Професионален опит: три години в хуманитарната сфера.
1.2. Специфични изисквания:
– Да са български граждани.
– Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и младежите.
– Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
– Да притежават компютърни компетенции.
– Да познават нормативната уредба, специфична за работата в ЦНСТ.
2. Провеждането на конкурса ще се извърши чрез:
2.1. Представяне на Концепция за управление и развитие на услугата Център за настаняване от семеен тип №2 за деца с увреждания (ЦНСТ№2ДУ), Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания (ЦНСТМУ) и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ)- гр.Нови пазар. Концепцията се представя с подаване на документите за участие в конкурс.
2.2 Интервю.
3. Кандидатите да представят следните документи:
– Заявление за назначаване;
– Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен;
– Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит;
– Свидетелство за съдимост;
– Автобиография
– Концепция за управление и развитие на услугата в Център за настаняване от семеен тип №2 за деца с увреждания (ЦНСТ№2ДУ), Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания (ЦНСТМУ) и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) – гр.Нови пазар.
4. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” №3, Информационен център, всеки работен ден от 23.03.2021 г. до 17:00 ч. на 23.04.2021 г.
Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите, определени да приемат документите.
При приемане на документите на кандидатите се предоставя длъжностната характеристика за длъжността директор на Център за настаняване от семеен тип №2 за деца с увреждания (ЦНСТ№2ДУ), Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания (ЦНСТМУ) и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) .
5. Място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – на таблото за обяви в общинска администрация и интернет страницата на общината.
За информация: Отдел „Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост“, телефон 0885 302 774

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Нови пазар
 
 


Прочетете също
Top