Шумен  20 °CСряда, 19- ти Юни
USD  1.82532 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Областният управител насрочи консултации за състава на РИК- Шумен

Областният управител насрочи консултации за състава на РИК- Шумен Източник: Областна администрация Шумен

Политика

В изпълнение на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс /ИК/ и съгласно Указ № 28 на Президента на Република България, обн. в ДВ № 11 от 02.02.2023 г. и Решение № 1584-НС от 02.02.2023 г. на ЦИК, областният управител проф. Христо Христов насрочи консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия Шумен с представителите на парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.
Консултациите ще се проведат на 05.02.2023г./неделя/ от 11.00 ч. в заседателната зала на Областна администрация Шумен, на адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 30.
Съгласно чл. 60, ал. 3 от ИК и Решение № 1584-НС от 02.02.2023 г. на ЦИК, при провеждане на консултациите, партиите и коалициите представят следните документи:
Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към Решение № 1584-НС от 02.02.2023 г. на ЦИК)
Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.01.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
Копие от диплома за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издаден диплом).
Към предложението си, партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни.
За резултатите от проведените консултации ще се състави протокол, който ще бъде предоставен на ЦИК.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top