Шумен  23 °CНеделя, 20- ти Септ.
USD  1.65286 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

83 обекта провериха през август експертите на РИОСВ-Шумен

83 обекта провериха през август експертите на РИОСВ-Шумен Източник: Инфо Шумен

Област

През месеца август експертите от РИОСВ – Шумен извършиха 92 проверки на 83 обекта. 32 от проверките са по планов контрол, а 60 от тях са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 20 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. През отчетния период са съставени 8 акта за установени административни нарушения (АУАН). От тях четири акта са за нарушения на Закона за водите (ЗВ). На "ВиК" ООД, гр. Търговище за канализационната мрежа на Омуртаг за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект в отклонение от издаденото Разрешително за заустване, на "Велпа" ЕООД, гр. Каспичан за  отвеждане на непречистени отпадъчни води в канализационната система без ПСОВ, на "ВиК-Шумен" ООД за заустване на непречистени отпадъчни води в дере и на „Строителни изделия“ АД за неизпълнение на предписание. Два акта са за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Единият е на кмета на община Върбица за това, че не е осигурил събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депо за обезвреждане, а другият е на община Върбица за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци, без регистрационен документ.
За неспазване на условие от комплексно разрешително на „Родна индустрия 91“ ЕООД е съставен акт по Закона за опазване на околната среда. След установено нарушение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, е съставен акт на “Артемис” ООД – Шумен за съхраняване на опасни химични вещества и смеси в несъответствие с изискванията.
За изминалия период директорът на РИОСВ – Шумен е издал наказателно постановление на стойност 2 000 лв. на кмета на община Хитрино, за това че е извършил административно нарушение чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително предписание по почистване на замърсени терени с отпадъци. Наказателното постановление е обжалвано и не е влязло в сила.
За периода са събрани средства в размер на общо 2800, 32 лв. Сумите по наложени глоби и санкции възлизат на 650 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани 2150,32 лв.
            През отчетния  период са извършени 13 проверки по сигнали от постъпили общо 15  сигнала и жалби от граждани, приети по „Зеления телефон" и електронната поща на РИОСВ.
Инфо Шумен 
 
 


Прочетете също
Обяви 20.09.2020 г. 07:27:10 ч.
Обяви 20.09.2020 г. 07:25:43 ч.
Обяви 19.09.2020 г. 05:00:03 ч.
Обяви 19.09.2020 г. 04:59:02 ч.
Обяви 18.09.2020 г. 04:53:36 ч.
Обяви 18.09.2020 г. 04:52:41 ч.
Top